Informacja o kontroli Sanepidu

Informacja o przeprowadzonej kontroli

 

Dot:  kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli  na podstawie art.1 i art.25 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o

Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr. 212, poz. 1263 z póżn. zm.) w związku  z art.67

par.1 oraz art. 68 par.1 i par.2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr. 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał protokół kontroli nr: 26/DM/13 w dniu 15.03.2013

w którym stwierdza zgodność przedstawionych kart charakterystyki dla produktów SCANPOL®

z  Rozporządzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 – REACH oraz 453/2010 z 20.05.2010r i

Ustawą z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (DZ.U. Nr 63, poz.

322.).