KOAGULANTY I FLOKULANTY SCANPOL®

PRODUKTY SCANPOL® DLA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

Odpady przemysłowe

Przemysłowe procesy z pionu galwanizacji, produkcji obwodów drukowanych, malowania proszkowego, garbarni jak również innych pionów przemysłowych powodują wytwarzanie się różnych zanieczyszczonych wód odpadowych, przez co  są trudne i kosztowne do obróbki. Charakterystyka wód odpadowych  i poziomy zanieczyszczeń zmieniają się znacząco w przemyśle. Na dodatek, zmienności te mogą mieć miejsce w nasileniu przepływu, ich temperaturze i składzie. W niektórych przypadkach dopływy zanieczyszczeń z procesów przemysłowych zlokalizowanych w różnych miejscach, mogą być zrzucane do tego samego miejsca.

Zrzuty dokonywane z urządzeń przemysłowych mogą mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Zrzuty bezpośrednie są wprost kierowane do ścieków wodnych lub akwenów. Zrzuty pośrednie są zazwyczaj kierowane do publicznych oczyszczalni ścieków (Publicly Owned Treatment Plants (POTWs) i są tam obrabiane . Dodatkowo, niektóre z tych urządzeń uczestniczą w nadzorze nad ponownym wykorzystaniem zutylizowanej wody, minimalizacji odpadów lub zanieczyszczeń, działaniom prewencyjnym zmierzającym do redukcji lub eliminacji zrzutów zanieczyszczeń.

Konwencjonalna technologia oczyszczania ścieków

Wytrącanie zanieczyszczeń standardową metodą jest osiągane przez ustawienie wartości pH ścieków za pomocą koagulantu, reagenta alkalicznego co doprowadza do wytrącenia się zanieczyszczeń, ich osadzenia i usunięcia z obrabianej wody.
Odczynniki koagulacyjne są używane do poprawy zdolności końcowego osadzania się wytraconego osadu. Zastosowanie odczynnika koagulacyjnego poprawia wydajność procesu oczyszczania do tego stopnia, ze zawartość zanieczyszczeń w wodzie po oczyszczeniu jest charakteryzowana jednym rzędem wielkości poniżej tej, jaka zaistniałaby w przypadku procesu bez zastosowania dodatku odczynnika koagulacyjnego.

Odczynniki koagulacyjne mogą być metale takie jak żelazo, glin, które są dodawane w postaci soli siarczkowych/chlorkowych i ułatwiają wytrącanie się rozpuszczonych zanieczyszczeń. Nadmiar koagulantu wspomagającego strącanie także do pewnego stopnia maskuje czynniki kompleksowe obecne w zanieczyszczonych wodach.

Technologia obróbki SCANPOL® 

Produkty SCANPOL® są rozwijane zgodnie z IPPC Dyrektywą96/62/WE dotyczącą ochrony środowiska, które preferuje rozwój chemikaliów wywierających jak najmniejsze działanie na środowisko. Dlatego zawierają tylko nieorganiczne związki chemiczne.

Produkty SCANPOL® zostały specjalnie opracowane dla uzdatniania wody miejskiej jak również ścieków z przemysłu galwanicznego, produkcji obwodów drukowanych, malowania proszkowego, garbarni i mleczarni. Nadają się do okresowej jak również ciągłej obróbki ścieków. . Zdekantowana ciecz znad osadu zawiera bardzo małą ilość rozpuszczonych zanieczyszczeń i charakteryzuje się niską wartością ChZT. Znacząco redukują fosforany i fluorki w obrabianych ściekach.

Ilość szlamu otrzymana przy użyciu tej samej ilości koagulantu tzn. 1L/m3 ścieków.

     2_1                 2_2               2_3

FeCL3                            SCANPOL®40            SCANPOL® 27

 

KOAGULANTY I FLOKULANTY SCANPOL®

SCANPOL® 15

Koagulant SCANPOL® 15 jest bardzo przydatnym do oczyszczania ścieków i znajduje zastosowanie przy wytrącaniu zanieczyszczeń i metali z roztworów zawierających związki kompleksujące metale ciężkie. Koagulant SCANPOL® 15. Szczególnie  polecany w sytuacjach, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości metali ciężkich.

Przejdź do opisu produktu…

SCANPOL® 18

SCANPOL® 18 to organiczny koagulant, pomaga przy wytrącaniu organicznych zanieczyszczeń i metali z roztworów. Jest specjalnie przystosowany do oczyszczania ścieków wówczas, gdy zrzucane wody mają zawierać małe ilości zanieczyszczeń typu organicznego jak również metali ciężkich.

Przejdź do opisu produktu…

SCANPOL® 27

Produkt ten stosowany jest głównie do usuwania metali ciężkich, fosforu, fluorków, ChZT z obrabianych zanieczyszczonych ścieków.  Powoduje wytworzenie się małych ilości osadów w porównaniu ze standardową metodą używającą chlorek żelaza jako koagulant i wapno jako środek neutralizacji. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu  ( pH= 1,5-3). Może być używany do usuwania siarkowodoru w wstępnej obróbce ścieków w garbarni.

Przejdź do opisu produktu… 

SCANPOL® 40

Produkt ten powinien być stosowany wówczas, gdy zrzucane wody muszą zawierać małe ilości metali ciężkich, fluorków, ChZT oraz fosforanów. SCANPOL® 40 wytwarza małe ilości osadów w porównaniu ze standardową metodą używającą chlorek żelaza jako koagulant i wapno jako środek neutralizacji. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu .

Przejdź do opisu produktu…

SCANPOL® 51, 54, 55,

Produktami tymi są głównie polimery akrylowo-amidowe; stosowane są jako flokulanty do skoagulowania, kłaczkowania  wytrąconego osadu. Produkty te są proszkami i powinny być używane w postaci 0,05 – 0,1% roztworów wodnych.
Przy pomocy któregoś z tych produktów osiąga się optymalne kłaczkowanie wytrąconego osadu i o tym decydują odpowiednie badania laboratoryjne.

Przejdź do opisu produktu…

SCANPOL® 87

Jeżeli wymagana jest niska zawartość metali ciężkich, fosforu, fluorków oraz niski poziom ChZT, zanieczyszczone wody mogą być obrabiane za pomocą SCANPOL® 87. Dostarczany jest w postaci gotowego do użycia roztworu .

Przejdź do opisu produktu…

PRODUKTY  UZUPEŁNIAJĄCE SERII SCANPOL®

SCANPOL® 9

SCANPOL® 9 CIECZ MYJĄCA została specjalnie przygotowana do wewnętrznego mycia
urządzeń do wywoływania , stripowania fotoresistów i maski lutowniczej przy produkcji obwodów drukowanych.

Przejdź do opisu produktu…     

SCANPOL® 9106

Wolne od oleju chłodzenie i smarowanie podczas obróbki mechanicznej. SCANPOL® 9106 to ciecz specjalnie przygotowana do mechanicznej obróbki metali i materiałów plastycznych. SCANPOL® 9106 nie jest emulsją oleju i wody i dlatego nie ma potrzeby mycia przedmiotów po obróbce mechanicznej.

Przejdź do opisu produktu… 

Antypieniacz SCANPOL®502

Antypieniacz SCANPOL®502 jest skoncentrowanym, wolnym od silikonów oraz rozpuszczalników organicznych środkiem przeciwpieniącym. Zaprojektowany w celu przeciwdziałania powstawaniu piany oraz jej redukcji w procesach wywoływania oraz usuwania fotopolimeru przy produkcji obwodów drukowanych. Szczególnie polecanyw aplikacjach, gdzie nie wolno używać antypieniaczy zawierających silikony.

Przejdź do opisu produktu…

ANTYPIENIACZ SCANPOL® 585

Antypieniacz SCANPOL® 585 jest bardzo skutecznym i wydajnym preparatem przeciwpieniącym w kąpielach i roztworach wodnych, w których czynniki pianotwórcze mogą być pochodzenia syntetycznego (surfaktanty anionowe, kationowe, niejonowe) lub naturalnego. Zawiera małe ilości silikonów.

Przejdź do opisu produktu…

Karty charakterystyki dostępne pod adresem e-mail: biuro@scandrillpolska.pl

© Copyright Scandrill S.C.